Obsługa Internetowej Biblii 2000


0. Wymagania programowe

Obecnie program obsługuje w 99% poprawnie jedynie przeglądarki MS Internet Explorer 4 oraz 5. Dokładamy starań by szybko uruchomić obsługę Netscape Navigator'a 4 na platformie Windows. Niestety, różnice w interpretacji języków HTML oraz JavaScript przez poszczególne przeglądarki są spore. Niemozliwe jest więc napisanie zaawansowanej aplikacji działającej w 100% identycznie we wszystkich przeglądarkach i systemach operacyjnych. Docelowo postaramy się by program poprawnie obsługiwał przeglądarki: MS Internet Explorer 4 oraz 5, Netscape Navigator 4, Opera 3.5 na platformach Windows, Unix oraz MacOS.


1. Wyświetlanie wskazanego tekstu

Program Biblia On-Line umożliwia przeglądanie tekstu Biblii rozdział po rozdziale. Głównym elementem sterującym jest paleta umieszczona u góry ekranu:

Paleta sterująca

1.1 Wskazanie tłumaczenia, księgi i rozdziału

Pierwszą rzeczą jaką winieneś uczynić jest wybór tłumaczenia. Obecnie do wyboru masz:

W języku polskim:

 • Biblię Tysiąclecia, wydanie IV Copyright (c) 1989 Wydawnictwo Pallottinum, Poznań; [okładka]
 • Biblię Warszawską (tzw. Biblię Brytyjską). Pełny tytuł: "Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Nowy Przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego", wydanie XX Copyright (c) 1975 Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa. Wydanie książkowe: Towarzystwo Biblijne w Polsce; [okładka]
 • Biblię Warszawsko-Praską w przekładzie ks. Bp Kazimierza Romaniuka wydanie I Copyright (c) 1997 Kazimierz Romaniuk, Pierwszy Biskup Warszawsko-Praski;
 • Biblię Gdańską. Siedemnastowieczne polskie tłumaczenie Pisma Świętego. Stanowiła ona owoc współdziałania polskich luteran, kalwinów i braci czeskich. Autorem przekładu wydanego w 1632 r. w Gdańsku był Daniel Mikołajewski.;
 • Nową Biblię Gdańską. ;
 • Uwspółcześnioną Biblię Gdańską. ;
 • Biblię Brzeską. Przekładu tego dokonano na polecenie księcia Mikołaja Radziwiłła, w najlepszych czasach Polskiej Reformacji. W pracach nad tłumaczeniem wzięli udział uczeni tej miary, co sławny Jan Łaski, superintendent zboru obcokrajowców w Londynie. Więcej...
 • Biblię Poznańską.
 • Biblię w przekładzie Nowego Świata.
 • W języku angielskim:
 • King James (Authorized) Version; [okładka]
 • Webster Bible
 • Young's Literal Translation
 • W języku łacińskim:
 • Vulgata Hieronima; [okładka]
 • W języku Greckim:
 • Westcott-Hort (NT) oraz Septuaginta (ST);
 • Kolejnym krokiem jest wybranie jednej spośród 73 ksiąg. Część z ksiąg należy do tzw. wtórnokanonicznych (apokryficznych) i nie wystepuje we wszystkich przekładach.

  Następnie wpisz numer rozdziału księgi, którą chcesz wyświetlić. Domyslnie wyświetlany jest pierwszy rozdział lub cała księga jeśli nie posiada rozdziałów.

  Swój wybór potwierdzasz wciśnięciem przycisku Otwórz

  Opcjonalnie możesz właczyć lub wyłaczyć numerowanie wersetów a także wybrać standard polskich znaków.

  1.2 Nawigacja między rozdziałami i księgami

  Do poruszania się po tekście służą przyciski nawigacyjne:

  - przejście do poprzedzającej księgi;
  - przejście do następnej księgi;
  - przejście do poprzedzającego rozdziału;
  - przejście do następnego rozdziału;

  1.3 Wyszukiwanie fraz w Biblii

  Program umożliwia dwa rodzaje wyszukiwania podanych fraz (jednego lub więcej wyrazów) - proste i zaawansowane. W przypadku wyszukiwania prostego należy jedynie podać szukane słowo lub zwrot i wcisnąć przycisk "Szukaj". Zostaną przeszukane wszystkie księgi w tekście Biblii Tysiąclecia. Wypisane zostanie pierwsze sto wystapień. Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na podanie dodatkowych parametrów jak: tłumaczenie, część Biblii, którą należy przeszukać, ilość wystąpień i inne.

  Należy pamiętać, iż duże i małe litery nie są rozróżniane. Podanie kilku wyrazów traktowane jest jako 'dosłowna fraza', tzn. wyrazy te muszą w tekście wystąpić obok siebie w takiej samej kolejności.


  2. Umieszczanie cytatów na swoich stronach WWW

  Dzięki serwerowi Biblijnemu można w swoich stronach WWW, artykułach i opracowaniach

 • Umieszczać bezpośrednio treści cytatów biblijnych
 • Umieszczać odnośniki do wersetów biblijnych w postaci URL-a

  Do umieszczania treści cyctatów na swoich stronach WWW udostepniamy dedykowaną funkcję JavaScipt. Opis i przykłady znajdziesz na tej stronie...

  Możesz też umieszczać odnośniki do wersetów biblijnych w postaci URL-a. Na przykład jeżeli piszemy o tym, że osoby wierzące nie idą na sąd ostateczny możemy umieścić odnośnik Jan 5.24. Po naciśnieciu go, na ekranie powinien pojawić się odpowiedni cytat. Wewnątrz artykułu w HTML-u należy umieścić następujacy odnośnik:

  <A HREF="http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?j5.24">Jan 5:24</A>

  Więcej przykładów znajdziesz na stronie Wspaniałe wersety z Biblii. Wyświetl jej żródło aby przeanalizować sposób cytowania wersetów.

  2.1 Opcje wywołania programu

  Ponadto poza podaniem samego wersetu można w użyć dodatkowych opcji:

  -<n>  - wypisz tekst do <n>-tego wersetu (np. j5:24-26)
  +<n>  - wypisz <n> następnych wersetów (np. j5:24+3)
  +++... - wypisz zadany werset i kilka następnych (np. j5:24+++)
  ppp... - wypisz zadany werset i kilka poprzednich (np. j5:24ppp)
  ***... - wypisz zadany werset i kilka sąsiednich (np. j5:24***)
  
  Liczba znaków '+', 'p' lub '*' określa liczbę tych wersetów. Dla ksiąg jednorozdziałowych należy pominąć '<Rozdział>:' Kolejne opcje to:

  /t<xxx> - użyj wybranego tłumaczenia, w miejsce <xxx> należy wstawić:
       bt - Biblia Tysiąclecia
       bw - Biblia Warszawska (tzw. Brytyjska)
       br - Biblia Warszawsko-Praska (Romaniuka)
       bg - Biblia Gdańska
       vl - Łacińska Vulgata
       av - King James Version
       wb - Webster Bible
       yl - Young's Literal Translation
       Domyślnie program używa Biblii Tysiąclecia.
  /o   - numeruj wersety
  /l<s>  - wypisz tekst w standardzie polskich liter określonym przez <s>:
       i - ISO 8859-2; w - Windows; b - bez polskich liter
       Domyślnie tekst wypisywany jest w ISO 8859-2 (ISO Latin 2).
  

  2.2 Skróty i oznaczenia ksiąg

  Akceptowane są następujące oznaczenia ksiąg:

  Ks. Rodzaju - Rdz Rodz Gen IMoj 1Moj 1M
  Ks. Wyjścia - Wj Wyj Ex IIMoj 2Moj 2M
  Ks. Kapłańska - Kpł Kpl Kapł Kapl Lev IIIMoj 3Moj 3M
  Ks. Liczb - Lb Liczb Num Nu IVMoj 4Moj 4M
  Ks. Powt.Prawa - Pwt Deu Dt VMoj 5Moj 5M
  Ks. Jozuego - Joz Jos
  Ks. Sędziów - Sdz Sędz Sedz Jdg
  Ks. Rut - Rt Rut Ru
  1 Ks. Samuela - 1Sm 1Sam 1Sa
  2 Ks. Samuela - 2Sm 2Sam 2Sa
  1 Ks. Królewska - 1Krl 1Król 1Krol 1Ki
  2 Ks. Królewska - 2Krl 2Król 2Krol 2Ki
  1 Ks. Kronik - 1Krn 1Kron 1Ch
  2 Ks. Kronik - 2Krn 2Kron 2Ch
  Ks. Ezdrasza - Ezd Ezdr Ezr
  Ks. Nehemiasza - Ne Neh
  Ks. Tobiasza (w) - Tb Tob
  Ks. Judyty (w) - Jdt Judyty
  Ks. Estery - Est Estery
  1 Ks. Machabejska (w) - 1Mch 1Mach
  2 Ks. Machabejska (w) - 2Mch 2Mach
  Ks. Hioba - Job Hioba Hiob Hi
  Ks. Psalmów - Ps Psalmy Psalm
  Ks. Przysłów - Prz Przy Pr
  Ks. Koheleta - Koh Kohelet Ekl Ecc
  Pieśń nad pieśniami - PNP SS
  Ks. Mądrości (w) - Mdr Mądr Madr
  Mądrość Syracha (w) - Syr Syracha Syrach
  Ks. Izajasza - Iz Isa
  Ks. Jeremiasza - Jr Jer
  Lamentacje Jeremiasza - Lm Lam Tr Treny La
  Ks. Barucha (w) - Ba Barucha Bar
  Ks. Ezechiela - Ez Eze
  Ks. Daniela - Dn Dan Da
  Ks. Ozeasza - Oz Hos
  Ks. Joela - Jl Joel
  Ks. Amosa - Am Amos
  Ks. Abdiasza - Ab Ob
  Ks. Jonasza - Jon Jnh
  Ks. Micheasza - Mi Mich Mic
  Ks. Nahuma - Na Nach
  Ks. Habakuka - Ha Hab
  Ks. Sofoniasza - So Sof Zep
  Ks. Aggeusza - Ag Hag
  Ks. Zachariasza - Za Zach Zec
  Ks. Malachiasza - Ml Mal
  Ew. Mateusza - Mt Mat
  Ew. Marka - Mk Mar
  Ew. Łukasza - Łk Łuk Lk Luk
  Ew. Jana - Jan J Jn
  Dzieje Apost. - Dz Act Ac
  List do Rzymian - Rz Rzym Ro
  1 list do Koryntian - 1Kor 1Co
  2 list do Koryntian - 2Kor 2Co
  List do Galatów - Ga Gal
  List do Efezjan - Ef Efez Eph
  List do Filipian - Flp Fil Fl Php
  List do Kolosan - Kol Col
  1 List do Tesaloniczan - 1Tes 1Th
  2 List do Tesaloniczan - 2Tes 2Th
  1 List do Tymoteusza - 1Tm 1Tym 1Ti
  2 List do Tymoteusza - 2Tm 2Tym 2Ti
  List do Tytusa - Tt Tyt Tit
  List do Filemona - Flm Filem Phm
  List do Hebrajczyków - Hbr Heb Hebr
  List Jakuba - Jk Jak Jas
  1 List Piotra - 1P 1Pe
  2 List Piotra - 2P 2Pe
  1 List Jana - 1J 1Jn
  2 List Jana - 2J 1Jn
  3 List Jana - 3J 3Jn
  List Judy - Jud Judy Jude
  Apokalipsa (Objawienie) - Ap Obj Rev

  2.3 Przykładowe wywołania programu

  <A HREF="http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?2tm2.3***/tbw/o/lb">2Tm2:3</A>

  Wyświetli z tekstu Biblii Warszawskiej cytat z drugiego listu do Tymoteusza, trzeci werset (2 Tm 2:3) oraz trzy wersety przed i po tym wierszu, dodatkowo je numerując, bez polskich znaków.

  <A HREF="http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Gen1.1-10/tvul">Gen1:1-10</A>

  Wyświetli z tekstu Vulgaty pierwsze dziesięć wierszy Księgi Genesis (Gen1:1-10).


  3. Historia programu oraz autorzy

  Internetowa Biblia 2000

  Aktualna wersja 3.2
  1994-2000 (c) Wojtek Apfel, Andrzej Sibik, Piotr Wasilewski, Andrzej Melnarowicz
  Program napisano w językach C/C++, PERL, JavaScript
  Internetowa Biblia 2000 działa w systemach Unix, Windows NT.
  Chętnych do udostepnienia programu (mirror) prosimy o
  kontakt.

  Historia programu

  Wersja Data
   Opis
  1.00 ????.??.??
   Początki giną w mroku dziejów (zaczął Wojtek)
  1.10 1995.??.??
  • Dorobiono wyszukiwanie według fraz (Andrzej)
  1.20 1995.10.??
  • Przeniesiono na Linux'a w celu udostępnienia na WWW (Andrzej)
  1.22 1996.03.27
   Drobne poprawki:
  • Dorobiony standard polskich liter ISO 8859-2 (opcja /li);
  • Dodano konwersję na wybrany standard liter, również nazw ksiąg nie było do tej pory, a to błąd (Andrzej);
  2.0 1996.11.24
   Rozbudowanie do celów WWW:
  • Wyjście w postaci HTML jeśli tak zadano w wywołaniu (opcja /w);
  • Usunieto błąd: gdy szukana fraza była w pierwszym wierszu rozdziału i użyto opcji (wypisanie wersetu z sąsiednimi) to pojawiał się komunikat "Nie znaleziono takiego wersetu";
  • Dodano możliwość przeszukiwania kilku innych części Bibli i przebudowano sposób obsługi - teraz łatwo jest rozszerzyć obsługę o inne części (Andrzej);
  2.10 1997.06.??
  • Poprawienie obsługi wersetów z literami w numerach (np. 10a);
  2.11 1997.08.19
  • Usunięcie fleka - za krótki bufor na werset (bylo 512), (Andrzej)
  2.99 1999.11.01
   Wznowiono pracę nad programem (Piotr):
  • Usunięto możliwość korzystania z programu poza serwerem WWW;
  • Usunięto część nieużywanych lub zbędnych opcji programu;
  • Zoptymalizowanie niektórych funkcji;
  3.00b1 1999.11.02
  • Przepisanie dużej części kodu programu w ceu poprawienia przejrzystości i możliwości docelowego przepisania go w języku C++;
  • Dodano parametr /k w celu umożliwienia wyświetlania różnych tłumaczeń Biblii;
  3.00b2-3.00b7 1999.12.30
  • "Szlifowanie" kodu programu. Wprowadzono wiele drobnych zmian usuwających błędy i usprawniających program;
  3.1 2000.04.16
  • Dodano obsługę Biblii Gdańskiej;
  3.15 2000.06.01
  • Poprawiono wyświetlanie niektórych odnośników;
  3.2 2000.08.18
  • Dodano obsługę Biblii Brzeskiej (Nowy Testament);
  3.3 2000.12.20
  • Dodano obsługę Biblii Poznańskiej (Nowy Testament);
  3.4 2001.06.01
  • Dodano obsługę Biblii w języku Greckim;
  • Program może wyświetlać wersety zarówno w formacie HTML jak i zwykłym tekstem. Dzięki temu uruchomiono wyświetlanie wersetów z użyciem programu Biblia 2000 na kanale IRC;
  3.5 2001.07.01
  • Dodano obsługę Biblii w przekładzie Nowego Świata;