strona główna

biblia online słownik postaci biblijnych słownik terminów biblijnych słownik miejsc biblijnych theophilos Jezus.pl zakupy online pomoc

DZIEJE APOSTOLSKIE

Dzieje Apostolskie Łukasza uzupełniają historię Nowego Testamentu. Dzieje podejmują historię od momentu Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego i opowiadają, jak ruch chrześcijański rozrósł się z grupy liczącej niecałe dwieście osób do wielkiej wspólnoty żyjącej na całym obszarze Cesarstwa Rzymskiego. Kluczowym wersem jest 1,8 "Będziecie moimi świadkami... w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi".

Treść

Wstęp: Oczekiwanie na Ducha Świętego 1

 • Wniebowstąpienie Jezusa 1,1-11
 • Uzupełnienie grona Dwunastu 1,12-26

Część 1: Ewangelia w Jerozolimie 2,1-8,3

 • Dzień Zesłania Ducha Świętego 2,1-42
 • Życie pierwotnego Kościoła 2,43-47
 • Świadectwo Piotra i Jana 3,1-4,31
 • Życie pierwotnego Kościoła 4,32-6,7
 • Aresztowanie, sąd i ukamienowanie Szczepana 6,8-8,3

Część 2: Ewangelia rozprzestrzenia się w Palestynie 8,4-9,31

 • Ewangelia w Samarii 8,5-25
 • Filip i dworzanin etiopski 8,26-40
 • Nawrócenie Szawła i kontakt ze zwierzchnikami Kościoła 9

Część 3: Piotr rozpoczyna misję wśród cudzoziemców 9,32-12,34

 • Piotr w Liddzie i Jafie 9,32-43
 • Widzenie Piotra i jego następstwa 10,1-11,18
 • Chrześcijanie w Antiochii 11,19-30 Herod prześladuje chrześcijan 12,1-24

Część 4: Paweł głosi Ewangelię w Cesarstwie Rzymskim 13-28

 • Pierwsza podróż: Paweł i Barnaba 13-14
 • Tak zwany Sobór Jerozolimski 15,1-35
 • Druga podróż: Paweł, Sylas i Tymoteusz 15,36-18,23
 • Trzecia podróż: Paweł (i Łukasz?) 18,24-21,16
 • Uwięzienie Pawła w Jerozolimie i Cezarei 21,17-26,32
 • Podróż Pawła do Rzymu 27,1-28,15
 • Paweł w Rzymie 28,16-31

Autor, czas i miejsce wydarzeń

Łukasz, cudzoziemski lekarz, przyjaciel Pawła, oprócz Dziejów Apostolskich napisał także Ewangelię. W kilku miejscach w Dziejach autor zmienia nagle formę "oni" i pisze "my". Z pewnością był przy opisywanych wydarzeniach obecny. Staranna analiza towarzyszy podróży Pawła wskazuje jednoznacznie na św. Łukasza. Jest on prawdopodobnie jedynym nieżydowskim autorem biblijnym. Jego historia w Dziejach Apostolskich zawiera szczegółowe opisy administracji rzymskiego imperium, niczym w dziele dokładnego historyka. Wydarzenia obejmują okres nieco ponad trzydziestu lat: od Dnia Zesłania Ducha Świętego około roku 30 po Chr., do uwięzienia Pawła w Rzymie około roku 61-63. Do spisania Dziejów doszło nie później niż około 20 lat po tych wydarzeniach.

Wielkie wydarzenia

 • Wniebowstąpienie 1
 • Zesłanie Ducha Świętego 2
 • Obrona i śmierć Szczepana 7
 • Nawrócenie Szawła (Pawła) 9
 • Widzenie Piotra 10
 • Sobór Jerozolimski 15
 • Aresztowanie Pawła i sądy 21-25
 • Podróż do Rzymu 27-28

Sławne fragmenty

 • Najważniejsza część wielkiego wystąpienia Piotra 2,22-24
 • Życie pierwotnego Kościoła 2,43-47
 • Miłość zespala Kościół pierwotny 4,32-35
 • Mowa Szczepana w obronie własnej 7,1-53
 • Kościół w Antiochii 11,19-26
 • Więzień w Filippi 16,22-34
 • Paweł w Atenach 17,22-31
 • Pożegnanie Pawła ze starszymi w Efezie 20,17-38
 • Obrona Pawła przed Agryppą 26, 1-29

Główne tematy

Dzieje opisują pierwsze lata chrześcijaństwa i prześladowań wiernych. Motywem, który się przewija, jest zapewnienie, iż chrześcijaństwo nie stanowi zagrożenia dla Imperium Rzymskiego; zawsze, kiedy dochodzi do problemów, dzieje się tak za sprawą Żydów lub innych przeciwników chrześcijan. Chrześcijaństwo jest prawdziwym wypełnieniem judaizmu i Rzymianie tak je powinni postrzegać. Łukasz stwierdza wyraźnie, że moc, która umożliwia rozszerzenie się chrześcijaństwa, pochodzi od Ducha Świętego. Centralnymi postaciami Dziejów (oprócz Jezusa) są Piotr i Paweł. Podkreślone jest, że wyjście Kościoła poza krąg kultury żydowskiej zostało zainicjowane przez Kościół w Antiochii, a nie w Jerozolimie. Słowa Łukasza świadczą wyraźnie, że Ewangelia Jezusa Chrystusa ma moc zmiany ludzkiego życia. Napełnieni Duchem Świętym ludzie są w stanie "przewrócić świat do góry nogami".Opracował Piotr Wasilewski, na podstawie "Encyklopedia Biblii" © 1997 Świat Książki, ISBN 83-7129-600-2


Copyright © 1999-2006 Digital Gospel. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kolokację serwera oraz łącze zapewniają Śląskie Sieci Światłowodowe.