Tak bowiem Bóg umi³owa³ ¶wiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin±³, ale mia³ ¿ycie wieczne.

(Ew. Jana 3:16, Biblia Tysi±clecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001